ALGEMENE VOORWAARDEN
GROEI IN VERANDERTAAL

Versie 2, 1 juni 2020

ALGEMEEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Groei in verandertaal en een Opdrachtgever waarop Groei in verandertaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover hiervan niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Groei in verandertaal waarbij voor de uitvoering door Groei in verandertaal gebruik wordt gemaakt van derde partijen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Groei in verandertaal en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van dezealgemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van dezebepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Groei in verandertaal niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Groei in verandertaal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
ARTIKEL 2
OFFERTES EN AANBIEDINGEN
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Groei in verandertaal gelden voor een periode van twee maanden, tenzij in de offerte of aanbieding een andere termijn genoemd wordt of wanneer een andere termijn redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de aanbieding of offerte.
 2. Groei in verandertaal kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen accommodatie-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Alle reis-, verblijfs-, verzend-, bureau- en administratiekosten die de Opdrachtgever of de deelnemers moeten maken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, komen ten laste van de Opdrachtgever en de deelnemers zelf.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Groei in verandertaal daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Groei in verandertaal anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Groei in verandertaal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

ARTIKEL 3
CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST; PRIJSVERHOGING
 1. De overeenkomst tussen Groei in verandertaal en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Groei in verandertaal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Groei in verandertaal dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Groei in verandertaal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, NOBTRA. (klik hier voor de gedragscode)
 4. Groei in verandertaal heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij in de overeenkomst met de Opdrachtgever anders vermeld staat. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Groei in verandertaal of door Groei in verandertaal ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Groei in verandertaal is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Groei in verandertaal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Groei in verandertaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Groei in verandertaal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Groei in verandertaal zijn verstrekt, heeft Groei in verandertaal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Groei in verandertaal ter beschikking heeft gesteld. Groei in verandertaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is Groei in verandertaal uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Groei in verandertaal zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Groei in verandertaal gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Groei in verandertaal bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Groei in verandertaal op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Groei in verandertaal een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Groei in verandertaal gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Groei in verandertaal daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Groei in verandertaal is gerechtigd het uurtarief jaarlijks te verhogen. Deze verhoging geldt ook voor lopende contracten waarbij geen vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen.
 14. Indien Groei in verandertaal met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Groei in verandertaal niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Groei in verandertaal
  – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Groei in verandertaal rustende verplichting ingevolge de wet;
  – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

ARTIKEL 4
OPSCHORTING, ONTBINDINGEN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
  1. Groei in verandertaal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Groei in verandertaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Groei in verandertaal kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  2. Voorts is Groei in verandertaal bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Groei in verandertaal kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Groei in verandertaal op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Groei in verandertaal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Indien Groei in verandertaal tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Groei in verandertaal gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Groei in verandertaal gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Groei in verandertaal zal in overleg Groei in verandertaal met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Groei in verandertaal extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Groei in verandertaal anders aangeeft.
  8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Groei in verandertaal vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Groei in verandertaal op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  10. De Opdrachtgever voor-, of deelnemer aan een training heeft het recht de opdracht of de deelname aan de training te annuleren per aangetekend verzonden brief. Dit kan tot 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden. Bij annulering tussen 4 en 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van het verschuldigde totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  11. Niet deelnemen aan een training, om welke reden dan ook, of tussentijdse beëindiging van deelname geeft de opdrachtgever of deelnemer geen recht op enige terugbetaling, tenzij anders is overeengekomen.
  12. Bij ziekte of andere verhindering van een deelnemer aan een training is het de opdrachtgever toegestaan een vervanger de training te laten volgen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   a. De vervanger voldoet aan de eisen die aan de deelnemers van deze training worden gesteld.
   b. De trainingsdag is een op zichzelf staande dag, en maakt geen onderdeel uit van een langer lopend leertraject waar de afgemelde deelnemer aan deelneemt.
   c. De Opdrachtgever overlegt voorafgaand aan de trainingsdag over het bovenstaande met de trainer.
  13. Annulering bij open inschrijving. Na aanmelding via de website geldt een bedenktijd van 14 werkdagen waarin een deelnemer kosteloos kan annuleren. Bij annulering van een aanmelding voor een workshop, training of leertraject na deze 14 werkdagen, gelden de volgende verplichtingen.
   – Bij annulering tot twee maanden voor de aanvang van de workshop, de training of het leertraject, wordt 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
   – Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor de aanvang van de workshop, de training of het leertraject wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
   – Bij annulering tussen één maand en twee weken voor de aanvang van de workshop, de training of het leertraject, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
   – Bij annulering later dan twee weken voor aanvang van de workshop, de training of het leertraject, of tijdens de looptijd van een leertraject wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.
ARTIKEL 5
OVERMACHT
 1. Groei in verandertaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Groei in verandertaal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Groei in verandertaal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte, werkstakingen in het bedrijf van Groei in verandertaal of van derden daaronder begrepen. Groei in verandertaal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Groei in verandertaal zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Groei in verandertaal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Groei in verandertaal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Groei in verandertaal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 6
BETALING EN INCASSOKOSTEN
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door aan te Groei in verandertaal geven wijze.
 2. Groei in verandertaal heeft het recht bij contracten met een looptijd langer dan twee maanden, periodiek te factureren.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Groei in verandertaal stuurt in dat geval een betalingsherinnering waarna de Opdrachtgever alsnog binnen vijf werkdagen aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 4. Blijft de Opdrachtgever ook na de betalingsherinnering in gebreke, dan wordt het te betalen bedrag verhoogd met € 30,- administratiekosten en rente. De Opdrachtgever is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Groei in verandertaal heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. kan, Groei in verandertaal zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Groei in verandertaal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 2. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Groei in verandertaal verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Groei in verandertaal echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

ARTIKEL 7
EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Het door in het kader van de overeenkomst Groei in verandertaal geleverde blijft eigendom van Groei in verandertaal totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Groei in verandertaal gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Groei in verandertaal geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Groei in verandertaal veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Groei in verandertaal daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Groei in verandertaal ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Groei in verandertaal gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Groei in verandertaal bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Groei in verandertaal zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Groei in verandertaal en door Groei in verandertaal aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Groei in verandertaal zich bevinden en deze terug te nemen.

 

ARTIKEL 8
GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES, VERJARINGSTERMIJN
 1. De door Groei in verandertaal te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Groei in verandertaal kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ……… na levering,tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Groei in verandertaal verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van , Groei in verandertaal de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Groei in verandertaal geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Groei in verandertaal te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Groei in verandertaal te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Groei in verandertaal in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Groei in verandertaal in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Groei in verandertaal opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Groei in verandertaal de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour ontvangst daarvan dan wel, indien retour nering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Groei in verandertaal, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Groei in verandertaal te retourneren en de eigendom daarover aan Groei in verandertaal te verschaffen, tenzij Groei in verandertaal anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Groei in verandertaal daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd kosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Groei in verandertaal en de door Groei in verandertaal bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

ARTIKEL 9
AANSPRAKELIJKHEID
 1. Indien Groei in verandertaal aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Groei in verandertaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Groei in verandertaal is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Groei in verandertaal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Groei in verandertaal beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Groei in verandertaal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Groei in verandertaal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van aan de Groei in verandertaal overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Groei in verandertaal toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Groei in verandertaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Groei in verandertaal of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

ARTIKEL 10
VRIJWARING

De Opdrachtgever vrijwaart Groei in verandertaal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Groei in verandertaal toerekenbaar is. Indien Groei in verandertaal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Groei in verandertaal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is, Groei in verandertaal zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Groei in verandertaal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 11
INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
 1. Groei in verandertaal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Groei in verandertaal heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle door Groei in verandertaal verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, documentatie, opdrachten, handleidingen en readers zijn bestemd voor eenmalig gebruik door de Opdrachtgever, tenzij uit de aard van de opdracht duidelijk anders voortvloeit. Deze stukken mogen daarnaast op geen enkele wijze worden gebruikt voor welk doel dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Groei in verandertaal.

 

ARTIKEL 12
GEHEIMHOUDING

Persoonlijke informatie die aan Groei in verandertaal is verstrekt in coachingsgesprekken of trainingen, wordt als vertrouwelijk behandeld, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is vastgelegd dat rapportage van deze gesprekken of trainingen aan derden onderdeel uitmaakt van de opdracht.

 

ARTIKEL 13
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 1. Op elke overeenkomst tussen Groei in verandertaal en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij geschillen kan de opdrachtgever gebruik maken van de klachtenprocedure van de NOBTRA. Groei in verandertaal beschouwt de uitspraak van de klachtencommissie als bindend.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

ARTIKEL 14
VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN
 1. De laatste versie van deze voorwaarden is te vinden op de website van, Groei in verandertaal www.groei-in-verandertaal.nl
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Groei in verandertaal.

 


© Algemene Voorwaarden Esther Ruitenberg – groei in verandertaal – versie 2.0 – juni 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN
GROEI IN VERANDERTAAL

Versie 1, 1 oktober 2019

ALGEMEEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Groei in verandertaal en een Opdrachtgever waarop Groei in verandertaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover hiervan niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Groei in verandertaal waarbij voor de uitvoering door Groei in verandertaal gebruik wordt gemaakt van derde partijen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Groei in verandertaal en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van dezealgemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van dezebepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Groei in verandertaal niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Groei in verandertaal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
ARTIKEL 2
OFFERTES EN AANBIEDINGEN
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Groei in verandertaal gelden voor een periode van twee maanden, tenzij in de offerte of aanbieding een andere termijn genoemd wordt of wanneer een andere termijn redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de aanbieding of offerte.
 2. Groei in verandertaal kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen accommodatie-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Alle reis-, verblijfs-, verzend-, bureau- en administratiekosten die de Opdrachtgever of de deelnemers moeten maken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, komen ten laste van de Opdrachtgever en de deelnemers zelf.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Groei in verandertaal daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Groei in verandertaal anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Groei in verandertaal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

ARTIKEL 3
CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST; PRIJSVERHOGING
 1. De overeenkomst tussen Groei in verandertaal en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Groei in verandertaal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Groei in verandertaal dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Groei in verandertaal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, NOBTRA. (klik hier voor de gedragscode)
 4. Groei in verandertaal heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij in de overeenkomst met de Opdrachtgever anders vermeld staat. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Groei in verandertaal of door Groei in verandertaal ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Groei in verandertaal is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Groei in verandertaal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Groei in verandertaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Groei in verandertaal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Groei in verandertaal zijn verstrekt, heeft Groei in verandertaal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Groei in verandertaal ter beschikking heeft gesteld. Groei in verandertaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is Groei in verandertaal uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Groei in verandertaal zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Groei in verandertaal gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Groei in verandertaal bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Groei in verandertaal op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Groei in verandertaal een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Groei in verandertaal gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Groei in verandertaal daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Groei in verandertaal is gerechtigd het uurtarief jaarlijks te verhogen. Deze verhoging geldt ook voor lopende contracten waarbij geen vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen.
 14. Indien Groei in verandertaal met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Groei in verandertaal niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Groei in verandertaal
  – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Groei in verandertaal rustende verplichting ingevolge de wet;
  – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
ARTIKEL 4
OPSCHORTING,ONTBINDINGENTUSSENTIJDSEOPZEGGINGVANDEOVEREENKOMST
  1. Groei in verandertaal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Groei in verandertaal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Groei in verandertaal kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  2. Voorts is Groei in verandertaal bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Groei in verandertaal kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Groei in verandertaal op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Groei in verandertaal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Indien Groei in verandertaal tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Groei in verandertaal gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Groei in verandertaal gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Groei in verandertaal zal in overleg Groei in verandertaal met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Groei in verandertaal extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Groei in verandertaal anders aangeeft.
  8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Groei in verandertaal vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Groei in verandertaal op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  10. De Opdrachtgever voor-, of deelnemer aan een training heeft het recht de opdracht of de deelname aan de training te annuleren per aangetekend verzonden brief. Dit kan tot 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kostenloos geschieden. Bij annulering tussen 4 en 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van het verschuldigde totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  11. Niet deelnemen aan een training, om welke reden dan ook, of tussentijdse beëindiging van deelname geeft de opdrachtgever of deelnemer geen recht op enige terugbetaling, tenzij anders is overeengekomen.
  12. Bij ziekte of andere verhindering van een deelnemer aan een training is het de opdrachtgever toegestaan een vervanger de training te laten volgen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   a. De vervanger voldoet aan de eisen die aan de deelnemers van deze training wordengesteld.
   b. De trainingsdag is een op zichzelf staande dag, en maakt geen onderdeel uit van eenlanger lopend leertraject waar de afgemelde deelnemer aan deelneemt.
   c. De Opdrachtgever overlegt voorafgaand aan de trainingsdag over het bovenstaande metde trainer.
  13. Annulering bij open inschrijving. Na aanmelding via de website geldt een bedenktijd van 14 werkdagen waarin een deelnemer kosteloos kan annuleren. Bij annulering van een aanmelding voor een workshop, training of leertraject na deze 14 werkdagen, gelden de volgende verplichtingen.
   – Bij annulering tot twee maanden voor de aanvang van de workshop, de training of het leertraject, wordt 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
   – Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor de aanvang van de workshop, de training of het leertraject wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
   – Bij annulering tussen één maand en twee weken voor de aanvang van de workshop, de training of het leertraject, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
   – Bij annulering later dan twee weken voor aanvang van de workshop, de training of het leertraject, of tijdens de looptijd van een leertraject wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.
ARTIKEL 5
OVERMACHT
 1. Groei in verandertaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Groei in verandertaal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Groei in verandertaal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte, werkstakingen in het bedrijf van Groei in verandertaal of van derden daaronder begrepen. Groei in verandertaal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Groei in verandertaal zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Groei in verandertaal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Groei in verandertaal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Groei in verandertaal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 6
BETALING EN INCASSOKOSTEN
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door aan te Groei in verandertaal geven wijze.
 2. Groei in verandertaal heeft het recht bij contracten met een looptijd langer dan twee maanden, periodiek te factureren.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Groei in verandertaal stuurt in dat geval een betalingsherinnering waarna de Opdrachtgever alsnog binnen vijf werkdagen aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 4. Blijft de Opdrachtgever ook na de betalingsherinnering in gebreke, dan wordt het te betalenbedrag verhoogd met € 30,- administratiekosten en rente. De Opdrachtgever is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Groei in verandertaal heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. kan, Groei in verandertaal zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Groei in verandertaal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 2. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Groei in verandertaal verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Groei in verandertaal echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

ARTIKEL 7
EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Het door in het kader van de overeenkomst Groei in verandertaal geleverde blijft eigendom van Groei in verandertaal totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Groei in verandertaal gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Groei in verandertaal geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Groei in verandertaal veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Groei in verandertaal daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Groei in verandertaal ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Groei in verandertaal gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Groei in verandertaal bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Groei in verandertaal zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Groei in verandertaal en door Groei in verandertaal aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Groei in verandertaal zich bevinden en deze terug te nemen.

 

ARTIKEL 8
GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES, VERJARINGSTERMIJN
 1. De door Groei in verandertaal te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Groei in verandertaal kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ……… na levering,tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Groei in verandertaal verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van , Groei in verandertaal de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Groei in verandertaal geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Groei in verandertaal te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Groei in verandertaal te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Groei in verandertaal in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Groei in verandertaal in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Groei in verandertaal opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Groei in verandertaal de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Groei in verandertaal, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Groei in verandertaal te retourneren en de eigendom daarover aan Groei in verandertaal te verschaffen, tenzij Groei in verandertaal anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Groei in verandertaal daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Groei in verandertaal en de door Groei in verandertaal bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

ARTIKEL 9
AANSPRAKELIJKHEID
 1. Indien Groei in verandertaal aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Groei in verandertaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Groei in verandertaal is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Groei in verandertaal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Groei in verandertaal beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Groei in verandertaal is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Groei in verandertaal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van aan de Groei in verandertaal overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Groei in verandertaal toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Groei in verandertaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Groei in verandertaal of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

ARTIKEL 10
VRIJWARING

De Opdrachtgever vrijwaart Groei in verandertaal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Groei in verandertaal toerekenbaar is. Indien Groei in verandertaal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Groei in verandertaal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is, Groei in verandertaal zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Groei in verandertaal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 11
INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
 1. Groei in verandertaal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Groei in verandertaal heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle door Groei in verandertaal verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, documentatie, opdrachten, handleidingen en readers zijn bestemd voor eenmalig gebruik door de Opdrachtgever, tenzij uit de aard van de opdracht duidelijk anders voortvloeit. Deze stukken mogen daarnaast op geen enkele wijze worden gebruikt voor welk doel dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Groei in verandertaal.

 

ARTIKEL 12
GEHEIMHOUDING

Persoonlijke informatie die aan Groei in verandertaal is verstrekt in coachingsgesprekken of trainingen, wordt als vertrouwelijk behandeld, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is vastgelegd dat rapportage van deze gesprekken of trainingen aan derden onderdeel uitmaakt van de opdracht.

 

ARTIKEL 13
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 1. Op elke overeenkomst tussen Groei in verandertaal en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij geschillen kan de opdrachtgever gebruik maken van de klachtenprocedure van de NOBTRA. Groei in verandertaal beschouwt de uitspraak van de klachtencommissie als bindend.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

ARTIKEL 14
VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN
 1. De laatste versie van deze voorwaarden is te vinden op de website van, Groei in verandertaalwww.groei-in-verandertaal.nl
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Groei in verandertaal.

 


© Algemene Voorwaarden Esther Ruitenberg – groei in verandertaal – versie 1.0 – oktober 2019

LEVERINGSVOORWAARDEN
OPEN TRAININGEN

Deze leveringsvoorwaarden voor open trainingen zijn afgeleid van de algemene voorwaarden van Groei in verandertaal maar vervangen deze niet. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.groei-in-verandertaal.nl

Wie zich inschrijft voor een training, gaat een contract aan met Groei in verandertaal. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten, en wat wij van jou verwachten.

Een open training is iedere training die door Groei in verandertaal georganiseerd wordt waarvoor deelnemers zich individueel kunnen aanmelden. Dit kan ook een workshop zijn, of een leertraject van meerdere dagen en/of digitale contactmomenten. Als startdatum van een leertraject geldt de datum waarop het eerste groepscontact met de trainer gepland staat. Dat kan ook een digitale bijeenkomst zijn. In deze leveringsvoorwaarden gebruiken we voor het gemak alleen het woord training.

 

1. INSCHRIJVING
 • Je schrijft je in voor een training door het aanmeldingsformulier in te vullen dat je op website vindt of ingevuld hebt bij KCKZ. Wanneer wij jouw aanmelding ontvangen hebben, krijg je een bevestiging van ontvangst, en de factuur.
 • Na jouw inschrijving heb je een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waarin je jouw aanmelding kosteloos mag annuleren. Daarna wordt jouw aanmelding automatisch definitief.
 • Als je wilt annuleren nadat jouw aanmelding definitief is geworden, kost dat geld:
 • o Meer dan twee maanden voor de start van de training: 10% van de prijs.
  o Tweetotéénmaandvoordestartvandetraining: 25%vandeprijs.
  o Eén maand tot twee weken voor de start van de training: 50% van de prijs.
  o Tweewekenvoordestartvandetrainingtotdeaanvangvandetraining: 100% van de prijs.

 

2. KWALITEIT
 • Je mag verwachten dat Groei in verandertaal zich inzet om de beloofde kwaliteit te leveren. Groei in verandertaal conformeert zich aan de ethische gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, de NOBTRA, die je hier kunt vinden.
 • Van jou verwachten we de inzet zoals omschreven in de informatie over de training op de website.
 • Ben je ontevreden? Laat het ons dan weten. Alleen op die manier kunnen we er wat aan doen.
 • Wanneer je ontevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van de NOBTRA, die je hier kunt vinden.

 

 

3. TE WEINIG DEELNEMERS
 • We mogen de training zonder verdere gevolgen afzeggen wanneer er minder aanmeldingen zijn dat het minimum aantal deelnemers dat je op de website, op de pagina over de betreffende training, kunt vinden.
 • Als we een training afzeggen, dan laten we dat minimaal twee weken van te voren weten.

 

 

4. TRAINER OF LOCATIE NIET BESCHIKBAAR
 • Als op de dag van de training een trainer, of een locatie, niet beschikbaar blijkt te zijn, bijvoorbeeld vanwege ziekte van de trainer, doen we er alles aan om een vervangende trainer of locatie te vinden.
 • We stellen je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via het mobiele telefoonnummer dat je bij aanmelding hebt opgegeven.
 • Wanneer de training toch afgezegd moet worden, kunt je kiezen uit twee mogelijkheden.o Je ontvangt je geld voor de betreffende training terug.
  o   Je volgt een volgende training, bijvoorbeeld een vervangende training die gepland wordt na een onvoorziene afzegging.
 • Groei in verandertaal is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten zoals reiskosten, enook niet voor vervolgschade of indirecte schade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar is.

 

 

5. STUDIEMATERIAAL
 • Alle studiemateriaal dat we uitdelen, wordt automatisch van jou. Dat geldt ook voor de digitale materialen die we beschikbaar stellen.
 • Op alle studiematerialen die door Groei in verandertaal zijn geschreven, rust auteursrecht. Je mag het gebruiken en je mag het citeren, zolang je de bron maar duidelijk vermeldt.

 

6. BETALING
 • Op het aanmeldingsformulier op de website kun je in het vak ‘factuuradres’ de naamen het adres opgeven waar de factuur naar toe moet. Als je zelf de factuur betaalt, kun je daar alleen het adres invullen. Wanneer je werkgever betaalt, vul dan ook andere gegevens in, zoals bijvoorbeeld de naam van de afdeling, de contactpersoon, het ordernummer of de kostenplaats.
 • Groei in verandertaal stuurt een digitale factuur naar het opgegeven e-mailadres. Jij stuurt deze factuur eventueel door naar de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling.
 • Wanneer je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken.

 

7. PRIVACY
 • Alle informatie die we van jou ontvangen, behandelen we vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegeven, maar ook voor alles wat je laat zien over bijvoorbeeld je kwaliteiten en ontwikkelpunten. Je kunt erop rekenen dat de trainer of een andere medewerker van Groei in verandertaal hierover niet met anderen communiceert, tenzij dit vooraf met jouw toestemming is afgesproken met bijvoorbeeld jouw werkgever.
 • Wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende punten zijn voor jou vooral van belang:
 1. Wij registreren jouw persoonsgegevens die je bij aanmelding hebt verstrekt. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de medewerkers van Groei in verandertaal en deels ook voor de accountant die onze boekhouding controleert.
 2. Wij bewaren door jou opgestuurde bestanden (bijvoorbeeld video-opnames, geluidsopnames, reflectieverslagen en andere schriftelijke producten) op een lokale computer van de trainer of in een beveiligde cloud-applicatie. Deze bestanden worden na maximaal twee jaar verwijderd.
 3. Jij hebt op ieder moment het recht om in te zien welke documenten wij van jou bewaard hebben en je hebt het recht jouw persoonsgegevens en opgestuurde bestanden volledig te laten verwijderen.

 


contactgegevens

ADRES Hessenweg 8, 7722 PK Dalfsen
TELEFOON  06 21 69 08 40
E-MAIL info@groei-in-verandertaal.nl
WEBSITE  www.groei-in-verandertaal.nl

BANK  NL 82 RABO 0354 0414 01
BTW  NL 104983929BO1
KVK  ZWOLLE  73490407